Начало

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 


  

„Център за обучение на педагогическия специалист“ ЕООД се занимава с провеждане на квалификационни курсове, семинари и обучения, насочени към повишаване на квалификацията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование. Центърът разработва продукти, подпомагащи ежедневната работа на учителя и съобразени с всички нормативни изисквания.

 

Водени от стремежа си да предоставят продукти и услуги от най-високо качество, отговарящи на изискванията на клиентите и съответстващи на нормативната уредба, ръководството на „Център за обучение на педагогическия специалист“ ЕООД разработи, внедри, поддържа и непрекъснато подобрява система за управление на качеството (СУК) в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015.

 

Ръководството на фирмата декларира официално своята политика по качеството, подчинена на следните принципи:

 

 • Насоченост към клиента: предоставяне на качествени продукти и услуги на клиентите;

 • Лидерство: висшето ръководство съзнава отговорността си по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги;

 • Приобщаване на персонала: персоналът, работещ във фирмата, притежава необходимите знания и компетентност за предоставяне на качествени продукти и услуги;

 • Процесен подход: предлаганите от фирмата продукти и услуги са резултат от протичането на взаимосвързани основни и спомагателни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно.

 • Подобряване: системата за управление на качеството се подобрява посредством непрекъснато наблюдение на протичащите процеси, анализ на резултатите и предприемане на ефективни коригиращи действия;

 • Вземане на решения, основани на доказателства;

 • Управление на взаимоотношенията.

  Ръководството на фирмата съвместно със своите служители и експерти се ангажират с настоящата Политика по качеството при изъплнение на задачите си по:

  • предоставяне на качествени образователни услуги, съответстващи на приложимата нормативна уредба;
  • въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на образователната система;
  • постоянно повишаване на квалификацията в отговор на променящите се изисквания;
  • открита и ефективна комуникация - поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни: клиенти, доставчици, партньори.

  Като Управител декларирам личната си ангажираност да осигурявам необходимите финансови и човешки ресурси за поддържане, ефикасно функциониране и непрекъснато подобряване на внедрената система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.

   

   

  Управител

  Томислава Кирилова

  11.07.2016 г.

  София

   

   


    

  ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ                   София, ж.к. Люлин, бл 961

  СПЕЦИАЛИСТ ЕООД                                                                        тел.: 0884884811

                                                                                                                    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


                                                                                 

  Цели по качеството за 2016 г.

  Цел

  Индикатор/измерител

  Срок

  Ресурси

  Отговорник

  Сертифициране на разработената във фирмата Система за управление на качеството

  Сертификат по ISO 9001:2015

  Октомври 2016

  Човешки

  Финансови

  Управител

  Регистриране в информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на

  педагогическите специалисти

  Налична регистрация

  Декември 2016

  Човешки

  Финансови

  Управител

  Повишаване компетентността на служителите във връзка със СУК

  Провеждане на обучение за вътрешни одитори във връзка със СУК

  Октомври 2016

  Човешки

  Финансови

  Управител

  Увеличаване броя на проведените обучения

  Брой проведени обучения с 5 % повече спрямо предходната година

  Постоянен

  Човешки

  Финансови

  Управител

  Организатор обучения

  Разработване на нови продукти

  Поне един нов продукт спрямо предходния отчетен период

  Постоянен

  Човешки

  Финансови

  Управител

   

  Управител

  Томислава Кирилова

  11.07.2016 г.

  София

                      

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  www.ecsde.bg