АРБИТРАЖЕН СЪД


при Сдружение „Съвет по правни въпроси

 

Независима правораздавателна институция

 

за решаване на  граждански и търговски имуществени спорове

 

Въведение

 

• Арбитражният съд при Сдружение „Съвет по правни въпроси е създаден с решение от 30.11.2015 г.
• Той е независима правораздавателна институция за решаване на международни и вътрешни имуществени спорове. 

 

• Създаден е с цел да откликне на нуждите на страните по частноправни имуществени правоотношения с оглед уреждане на възникналите между тях спорове.
• Трайното увеличаване на броя на арбитражните производства през последните години е резултат от нарастнал интерес на гражданите и юридическите лица от бързо, икономично и обективно правораздаване.
 
Местна подсъдност
 
Преди да стартира един съдебен процес първият проблем за страните по него е местната подсъдност.  
В някои случаи седалището или постоянния адрес на едната или на двете страни е в София, в други – в различни градове в цялата страна.   
При предявяване на иск в софийски съд ищците са изправени пред изключително бавни съдебни производства в няколко инстанции.  
 
 
Как Арбитражният съд решава този проблем?
 
Първото и най-важно условие е, че стандартно всички производства се водят в София независимо от седалището или постоянния адрес на едната или на двете страни в него, на български език.
Страните могат да уговорят мястото, където да се разгледа арбитражното дело.
Ако ответникът е чуждестранно лице, арбитражното производство ще се проведе отново в София, защото ограниченията на международната подведомственост на държавните съдилища не се отнасят за Арбитражния съд.  
По този начин са спестени неудобствата арбитражното производство да се води на чужд език, от чуждестранни  адвокати и въз основа на чужда правна система. 
 
 
Обезпечаване на искове
 
Ако страните не са уговорили друго, Арбитражният съд може по искане на една от тях да задължи другата страна да вземе подходящи мерки за обезпечаване правата на молителя.
 
Производство
 
Триинстанционното съдебно производство е бавно, скъпо и неефективно. 
Търовско дело в съдебно производство обикновено приключва с окончателно съдебно решение за срок между  2.5 – 3.5 години
За разлика от съдебното, арбитражното производство е едноинстанционно.  
Решението се постановява в срок до 3 месеца след завеждането на иска. 
Арбитражният съд може да прилага и ускорено производство (за суми до 25,000 BGN), при което решението се постановява в срок до 1 месец след предявяване на иска.  
 
Решения
 
Арбитражното производство приключва с постановяване на решение по него.  
Арбитражното решение е окончателно, задължително за страните и подлежи на принудително  изпълнение, вкл. издаване на изпълнителен лист.
Отличава се със стабилност, тъй като може да бъде атакувано само по исков ред пред Върховния касационен съд.
Решението е в сила и за чуждите граждани или юридически лица, участници в процеса.
 
Арбитражни такси
 

При триинстанционното съдебно производство се дължат следните държавни такси

Първа инстанция – 4% върху материалния интерес, втора инстанция – 2% върху материалния интерес и трета инстанция  – 1% върху материалния интерес

Общите разходи за съдебно производство в държавните съдилища възлизат на  6-7% върху материалния интерес, в него не се включват адвокатските хонорари, разходи за вещи лица, преводачи и др., платими от страните за всяка една инстанция
Събираната такса за арбитражното производство, което е едноинстанционно, не е постоянен процент, а намалява с увеличаване на сумата на иска. Максималният й размер е 3.5% върху материалния интерес, но не по-малко от 50 лв без ДДС.
В арбитражното произвоство разходите за адвокатски хонорари, за вещи лица, преводачи и др. платими от страните са за една инстанция.
Арбитражната процедура не само е по-бърза, но  и значително по-евтина.  
 
 
Арбитражна клауза
 
Единственото условие за отнасяне на спор за решаване към арбитраж е взаимното съгласие на страните, изразено ясно и недвусмислено в писмена форма, да възложат на арбитраж да реши всички или някои спорове, които могат да възникнат или са възникнали между тях относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение.
За писмена форма се приема и разменена кореспондеция между страните във връзка с определено договорно или извъндоговорно правоотнашение.
Взаимното съгласие на страните може да бъде изразено в арбитражна клауза в друг договор или в отделно арбитражно споразумение.

 

Препоръчан текст на арбитражна клауза:

Всички спорове между страните възникнали в хода на изпълнение на настоящия договор, за които страните не могат да постигнат споразумение помежду си, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Сдружение «Съвет по правни въпроси»."

 
Арбитри
 
Арбитрите в Арбитражния съд при Сдружение „Съвет по правни въпроси са юристи с дългогодишен опит и стаж, каквито са и изискванията съгласно Привилника за дейността му.
 
 
Състав и структура
 
 
Венета Марковска – Председател
Иван Колев – Зам.председател
Димo Колев – Зам.председател
Бисерка Коцева
Деница Трендафилова
Мариана Айдарова
Нестор Несторов
Пламен Стоилов
Сребрина Христова
Траян Марковски
 
Заключение
 
Конкуретните предимства на Арбитражния съд при Сдружение „Съвет по правни въпроси са  правораздавателната компетентност, специализацията по материя и авторитета на арбитрите, които надграждат доброволността на арбитражната институция и изборността на арбитрите, като гарантират бързо, ефективно, икономично и прозначно правораздаване
За повече информация Ви съветваме да се запознаете с Устава на Арбитражния съд,  Правилника за дейността му, Списъка на арбитрите, Тарифата за арбитражните такси и разноски по дела и останалата информация на нашия интернет сайт http://www.as-spv.bg